Переклад "сталь застібка" на англійській мові:


  словник український-англійська

застібка - переклад : застібка - переклад : сталь - переклад : сталь - переклад : застібка - переклад : сталь застібка - переклад : сталь - переклад :

Ads

  прикладів (Зовнішні джерела, не рецензуються)

Людинаблискавка, Застібка, Шнурівка.
Zipper Man, Snaps, Speed Lacer.
Холодна сталь
Cold Steel
Холодна сталь 2
Cold Steel 2
Вся эта сталь...
All that steel...
Це гарна сталь.
That's good iron.
Це м'яка сталь?
This is mild steel?
щоб ти варила сталь.
We didn't send 40 riflemen just for the iron.
Ця застібка блискавка не застібається плавно.
This zipper doesn't zip smoothly.
Це тільки сталь і дерево.
It's just steel and timber.
Китайці винайшли сталь, друкарство, порох.
Chinese had pioneered technologies like steel, printing, gunpowder.
Там у мене була справжня діамантова застібка.
There I had a real brilliant brooch.
По друге, виявилося, що люди, які виготовляють сталь на своїх задніх подвір'ях не знаючи нічого про те як виготовляти сталь роблять погану сталь.
Secondly, it turns out that people making steel in their back yard who know nothing about making steel, make bad steel.
Тому що все їздить по рельсах, залізні дороги потребують сталь, а сталь потребує залізні дороги.
Because they run on rails, railroads need steel and because it is rather heavy, steel needs railroads.
Я розпочав зі сталі як отримати сталь?
So, starting with steel how do you make steel?
Расплавленная сталь, острые лезвия, куча свободного времени.
Molten steel, razor sharp blades, lots of time to himself.
І, оскільки вони досить важкі, сталь потребувала залізниць.
And because it is rather heavy, steel needs railroads.
Це були сталь, слюда, пластик, мідь та нікель.
And these were steel, mica, plastic, copper and nickel.
У ковалів Ланністерів лайно міцніше за цю сталь.
Lannister smiths shit better steel.
Індукція нагріває предмети, особливо сталь це нам якраз підходить.
Induction can heat, especially steel it's very good at that.
А це моя застібка і я досі маю шви та інші сліди.
And it's my zipper, and I've still got the staples in and everything.
Субстанция горит так жарко, что плавит дерево, камень и даже сталь.
The substance burns so hot, it melts wood, stone, even steel.
Кхали Дрого подарує їх рабовласникам, а рабовласники дадуть нам золото шовку і сталь.
Khal Drogo will make a gift of them to the slavers, and the slavers will give us gold and silk, and steel.
Сталь становить три відсотки викидів парникових газів, що їх генерує людина, а бетон п'ять відсотків.
Steel represents about three percent of man's greenhouse gas emissions, and concrete is over five percent.
Поки ми не отримаємо сталь, яку він обіцяв нам, маленький лев буде жити з нами.
Until we hold the steel he pledged us, the little lion's life is ours.
Тоді ви нагріваєте сталь, розплавляєте бітум, бітум проникає у ці мікротріщини, і камінці знову фіксуються на поверхні.
Then what you do is you heat up the steel, you melt the bitumen, and the bitumen will flow into these micro cracks, and the stones are again fixed to the surface.
Я думала дотракійці не вірять в гроші. ... шовку і сталь. Я думала дотракійці не вірять в гроші.
I thought the Dothraki didn't believe in money.
У цьому випадку,зліва картини, придивившись,ви можете вгледіти,що ця застібка була намальована в першу чергу, перш ніж малювати фон.
And in this example, the far left of the painting, by looking closely we can actually see that the color of the zip was actually painted first, underneath the color of the ground.
Тому я замінила металевий каркас на м яку, тонку сітку, у якій нитки в 15 разів міцніші за сталь.
So I replaced the metal armature with a soft, fine mesh of a fiber 15 times stronger than steel.
Проте,якщо придивитись на саме цю застібку ,ви зрозумієте,що все навпаки, оскільки, ви бачите,що ця застібка насправді знаходиться за фоном.
However, by looking closely at this zip, you can realize that Newman actually reversed that relationship because you're seeing that that zip is actually physically behind the ground.
Наприклад,одна застібка може бути дуже крикливою,тоді як інша просто десь там ледве миготить,яку ви так само ледве можете помітити.
So that one zip is quite loud and hits you in the eye directly, while other zips may be just flickering barely there, and are very, very slow to attract your eye to them.
Тож,наклеюються стрічки між якими залишається простір і які прикріпляються на червоний фон,це значить,що на справді, ця застібка на поверхні фону.
So that where that tape bleeds under the masking tape, it's actually going out from the zip and into the red ground, meaning that physically that paint is actually on top of the red ground.
Треба менше використовувати бетон і сталь, і при цьому будувати вищі будинки. Так ми створили проект 30 поверхових дерев'яних будинків.
We need to reduce the concrete and steel and we need to grow bigger, and what we've been working on is 30 story tall buildings made of wood.
Зі своїх неясних спогадів із шкільної освіти, я пам'ятав, що сталь роблять з чорного металу. Тож я зателефонував у залізний рудник і сказав
And my vague rememberings from GCSE science well, steel comes from iron, so I phoned up an iron mine.
Я пішов оббивати пороги до офісу Rio Tinto Chair з питань розширеного видобутку корисних копалин в Королівській гірничій школі, і спитав Як ви робите сталь?
I went and knocked on the door of the Rio Tinto Chair of Advanced Mineral Extraction at the Royal School of Mines and said, How do you make steel?
Бо, хоча я намагався рухати рукою розблокувати його наречений застібка все ж, сон, як він був, він все таки обійняв мене міцно, наче нічого, крім смерті повинен розлучити нас надвоє.
For though I tried to move his arm unlock his bridegroom clasp yet, sleeping as he was, he still hugged me tightly, as though naught but death should part us twain.
Він теж дуже багатий на сталь і вугілля, і вони почали вивозити ресурси, що стало ще одним величезним приниженням для німців. І більш того, це завдавало шкоди німецькій економіці.
It's also very rich in steel and coal, and they began shipping the resources out which was another huge humiliation for the Germans and on top of that, it's crippling the German economy.
Але якщо ви можете взяти готові двигуни та придбати сталь у магазині технічних товарів і зібрати трактор власноруч, як це робила компанія Lifetrac, то шансів на успіх задуму вже набагато більше.
But if you're able to take off the shelf engines and go down to your hardware store and buy steel and build it yourself, like the Lifetrac, then that's much more realistic.